Historie muzea

Muzeum se nachází v blízkosti zámku v měšťanském barokním domě z poloviny 18. století, který dříve sloužil správě panství rodu Sedlnických. Počátky muzea a vytváření jeho sbírek jsou spjaty již s přelomem 19. a 20. století, kdy se tohoto úkolu, tehdy ještě v převážně německy osídleném Bílovci, chopili učitelé Franz Wolf a Leo Benzing. Veřejnosti byly sbírky představeny v roce 1920 v sídle zámku. V roce 1924 však došlo k jejich přesunu do správní budovy panství, na ulici Zámecká 691, kde muzeum sídlí dodnes. Rok 1925 se stal významným mezníkem v historii muzea, došlo k jeho slavnostnímu otevření a odhalení muzejních exponátů, které dokumentovaly historický vývoj města i běžný život jeho obyvatel.

Bohatý rozvoj spolkového života, který s sebou přinesla dvacátá léta 20. století, však byl záhy přerušen nejenom německou okupací, ale především druhou světovou válkou, která poznamenala i další osudy muzejních sbírek. Ty byly zčásti zničeny či odcizeny a došlo rovněž poškození budovy. Postupná obnova vyvrcholila v 50. letech vydáváním vlastivědně orientovaného časopisu Bílovecko, které našlo své zázemí právě v muzeu. V roce 1963 se bílovecké muzeum stalo součástí tehdejšího Okresního vlastivědného muzea v Novém Jičíně, jehož pokračovatelem je dnes Muzeum Novojičínska, které mělo bílovecké muzeum ve své správě až do roku 2014.

Rekonstrukce a modernizace muzea

Historická budova muzea byla postavena v letech 1767–1769 jako patrový úřednický dům. V průběhu historického vývoje se z úřednického domu v 1. polovině 20. let 20. století stalo muzeum, které v dnešní podobě provozuje Kulturní centrum Bílovec, příspěvková organizace. U budovy muzea, která byla v roce 1958 prohlášena za kulturní památku, však docházelo v minulých desetiletích k postupné stavební devastaci, způsobené nadměrnou vlhkostí a působením dřevomorky. V roce 2007 tak bylo rozhodnuto o přistoupení k celkové rekonstrukci a modernizaci objektu. V letech 2011–2014 proběhla rozsáhlá rekonstrukce objektu včetně instalace nové expozice. Do přízemí bylo nově přestěhováno Informační centrum z budovy radnice na Slezském náměstí pro zajištění většího komfortu návštěvníků.

Celková obnova muzea, která probíhala v odborné součinnosti s Muzeem Novojičínska od listopadu 2011 do srpna 2014, byla umožněna evropskou dotací. Spočívala především v kompletní rekonstrukci budovy a modernizaci výstavní expozice, která v roce 2014 přinesla nové uspořádání a exponáty dokumentující dějiny města Bílovce, jeho textilní výrobu, zámek a správu bíloveckého panství včetně produkce nejvýznamnější bílovecké továrny Massag a.s., dříve Salcher.

Projekt rekonstrukce muzea v Bílovci byl podpořen v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko.

Nákup vstupenek online

Nyní máte možnost zakoupit vstupenky na naše akce online. Využijte pohodlnější nakupování.

 

do e-shopu

© 2022 Kulturní centrum Bílovec, p.o. | provozováno s ondrejfirla.eu